Александър Дунчев

Екология
Лесовъд
София

Александър Дунчев от 2007 г. се занимава с природозащитни дейности. Основният му принос е свързан с повишаване на гражданския контрол в защитените територии и горите, както и с подобряването на горското и природозащитното законодателство.